Zásady ochrany osobních údajů provozovatele

Řádné zpracovávání Vašich osobních údajů je pro naši společnost velmi důležité a jejich ochrana je pro nás naprostou samozřejmostí, proto bychom Vám rádi poskytli podrobné informace především o tom, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, jaké důvody k tomu máme, jaká práva máte v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, ale i další informace, které by vás mohly zajímat.

Chtěli bychom Vás ujistit, že dodržujeme přísná pravidla, která stanovují, jaký zaměstnanec má přístup k Vaším osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje neposkytujeme mimo společnost PRAGOLAB s.r.o. kromě případů, kdy si přejete předat Vaše osobní údaje jinému provozovateli, kdy k takovému jednání máme Váš souhlas, a v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo nás k tomu opravňuje nebo pokud jde o náš oprávněný zájem.

Prosím, přečtěte si níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, které jsme koncipovali tak, aby byl pro Vás tento dokument co nejvíce přehledný a praktický.

Pokud by Vám po přečtení tohoto dokumentu bylo cokoliv nejasné nebo byste si nebyli něčím jisti, rádi Vám kterýkoli pojem nebo část tohoto dokumentu vysvětlíme. V těchto případech se na nás můžete obrátit písemně na e-mailové adrese pragolab@pragolab.cz nebo na adrese PRAGOLAB s.r.o., Nad Krocínkou 55/285, 190 00 Praha 9 - Prosek popřípadě pak Jamborova 32/3181, 615 00 Brno - Židenice.

1. Kdo je provozovatelem Vašich osobních údajů?

Provozovatelem osobních údajů je vždy ta společnost, které byly osobní údaje poskytnuty, a která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

provozovatelem osobních údajů je společnost PRAGOLAB s.r.o. , se sídlem Nad Krocínkou 55/285, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO: 48029289 , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14590 (dále jen " PRAGOLAB “).

svá práva můžete uplatnit písemně poštou nebo e-mailem . Své práva můžete uplatnit na těchto kontaktech:

Kontakt:  PRAGOLAB s.r.o.
Adresa: Nad Krocínkou 55/285, 190 00 Praha 9 - Prosek
E-mail: pragolab@pragolab.cz

2. Co je to zpracování osobních údajů a jaké pojmy jsou se zpracováváním spojené?

Úvodem bychom Vás rádi seznámili se základními pojmy, které jsou uvedeny v tomto dokumentu a které Vám pomohou lépe tomuto dokumentu porozumět.

Osobní údaj – jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, například jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa apod.

Dotyčná osoba – fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují.

Zpracování osobních údajů – činnost, kterou provozovatel nebo zprostředkovatel provádí s osobními údaji.

Provozovatel – fyzická nebo právnická osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováváním může provozovatel pověřit zprostředkovatele.

Zprostředkovatel – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro provozovatele jeho jménem.

Účel – důvod, proč provozovatel zpracovává osobní údaje.

Zvláštní kategorie osobních údajů – citlivý osobní údaj, který má specifický charakter, jako např. údaje o zdravotním stavu nebo biometrický údaj umožňující identifikaci osoby.

Oprávněný zájem – zájem provozovatele nebo i jiného subjektu, z něhož vyplývá potřeba zpracování osobních údajů, pokud převažuje nad zájmy dotyčné osoby, například když je dotyčná osoba zákazníkem provozovatele.

Profilování – jakékoliv automatické zpracování osobních údajů, které je používáno s cílem vyhodnotit konkrétní osobní podmínky, například chování na internetu a při on-line nákupu.

Technické cookies – malé datové soubory, které se ukládají do speciální schránky prohlížeče v počítači uživatele a jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek jako je například přihlašování a často se využívají i na sledování chování uživatelů na webu, jejich využívání je možné zakázat ve většině internetových prohlížečů.

Cookies pro analýzu a statistiku  - malé datové soubory, které se ukládají v Google Analytics a jsou nezbytné pro pro analytické účely tj. chování návštěvníků webových stránek, prohlížení podstránek na webu provozovatele apod.

Příjemce – fyzická osoba, právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytovány.

Produkt – jakýkoliv z našich produktů, které nabízíme a prodáváme, zejména přístroje.

Služba – jakákoli ze služeb, které Vám nabízíme, tedy naše produkty a služby nabízené on-line a jejich podpora, zejména školení, semináře, kurzy a sympozia.

Klient – fyzická nebo právnická osoba, která zakoupila produkt (přístroj) a / nebo se účastnila placeného školení.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli poskytovat naše produkty, služby a zákaznickou podporu, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti, a také abychom chránili Vaše práva a naše oprávněné zájmy.

Shromažďujeme osobní údaje o našich klientech, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše produkty a služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli s nabídkou produktů a služeb oslovovat.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

Základní identifikační údaje
Základní identifikační údaje potřebujeme pro účely smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Jde o jméno, příjmení a fakturační nebo i dodací adresu; pokud jste instituce nebo podnikatel, také Vaše IČO.

Kontaktní údaje
Mezi kontaktní údaje patří e-mail, telefonní číslo, fakturační a dodací adresa.

Informace o využívání našich produktůba služeb
Mezi tyto informace patří informace o službách, které jste u nás zakoupili, přičemž na základě těchto informací Vám můžeme doporučit jiné vhodné produkty a služby.

Informace o interakci s Vami
Informace o interakci s Vámi si písemně zaznamenáváme tak, abychom Vám mohli poskytovat adekvátní zákaznickou podporu

Transakční údaje
Jde výhradně o informace o platbách za naše služby.

4. Na jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme:

 • bez potřeby Vašeho souhlasu
 • s Vašim souhlasem

Zpracování bez potřeby Vašeho souhlasu:

Zpracování na základě smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely uzavření smlouvy mezi Vámi, jako našim objednatelem a potenciálním klientem, a námi, jako dodavatelem, při využívání našich produktů a služeb. V takovém případě jsou zpracovávány osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění příslušné smlouvy. Jde zejména o plnění předmětu smlouvy, zákaznickou podporu, servis k produktům, správu smlouvy a evidenci účastníků.

Pro tento účel je poskytování Vašich osobních údajů zcela dobrovolné, ale je nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Bez těchto údajů by jsme nebyli schopni smlouvu s Vámi uzavřít a plnit z ní vyplývající povinnosti a práva.

Zpracování na základě oprávněných zájmů

Oprávněným zájmem společnosti PRAGOLAB je:

 • informovat o novinkách týkajících se správy Vaší smlouvy jako klienta
 • nabízet klientům produkty a služby společnosti PRAGOLAB
 • dělat průzkum trhu / spokojenosti klientů prostřednictvím dotazníku
 • získávání a používání referencí od klientů
 • vyřízení Vaší žádosti přes kontaktní formulář
 • získávání a uchování kontaktů klientů a potenciálních klientů získaných prostřednictvím obchodníka
 • obhajoba právních nároků

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu můžete kdykoli namítat poštou na adrese provozovatele nebo e-mailem na adrese pragolab@pragolab.cz. Pokud jde o zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, Vašemu požadavku v plném rozsahu vyhovíme. Ostatní případy budeme posuzovat podle konkrétní situace a nezbytnosti obhajoby našich oprávněných zájmů. 


Zpracování pro statistické účely

Po ukončení Vaší smlouvy a uplynutí doby, po kterou uchováváme osobní údaje, jsou osobní údaje dále zpracovávány pro statistické účely, a to v anonymizované podobě.

Zpracování s Vašim souhlasem:

Zpracování pro účel zasílání pozvánek na semináře, školení, kurzy a sympozia

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely zasílání pozvánek na semináře, školení, kurzy a sympozia. Pokud nejste našim klientem nebo potenciálním klientem (kterého navštívil náš obchodník), děláme tak pouze v případě, pokud máme od Vás pro tento účel udělen souhlas. Pozvánky můžeme zasílat elektronicky, zejména formou informačních e-mailů a většinou jsou dostupné i ke stažení na webové stránce.

Zpracování pro účel průzkumu trhu / spokojenosti

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely průzkumu trhu / spokojenosti s našimi bezplatnými službami. Pokud nejste našim klientem, děláme tak jen v případě, pokud od Vás máme pro tento účel udělen souhlas. Dotazník distribuujeme v tištěné formě během bezplatného semináře, školení, kurzu nebo sympozia.

Zpracovávání prostřednictvím analytických cookies

Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím analytických cookies jen s Vašim souhlasem uděleným přímo na naší webové stránce. Pokud tento souhlas neudělíte, používáme výlučně jen technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování stránky.

Zpracovávání pro marketingové účely

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely marketingu. Pokud nejste našim klientem nebo potenciálním klientem, děláme tak pouze v případě, že máme od Vás pro tento účel udělen souhlas.

Marketing zahrnuje zejména následující činnosti:

 • nabídku produktů a služeb společnosti PRAGOLAB. Nabídky Vám na základě Vašeho souhlasu můžeme zasílat elektronicky, zejména formou e-mailů.

Poskytovaný souhlas pro marketingové účely, pro účely zasílání pozvánek a na účel průzkumu trhu / dotazníku spokojenosti, je zcela dobrovolný, avšak je nezbytný, abychom Vám mohli zasílat pozvánky, zpracovávat dotazníky nebo vyhotovovat individuální nabídky produktů a služeb společnosti PRAGOLAB. Bez takto uděleného souhlasu bychom tak jednat nemohli.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to i částečně, u společnosti PRAGOLAB písemně poštou nebo e-mailem na kontaktech:

Kontakt:    PRAGOLAB s.r.o.
 Adresa:  Nad Krocínkou 55/285, 190 00 Praha 9 - Prosek
 E-mail:  pragolab@pragolab.cz

5. Jakou dobu máme uloženy Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání vaší smlouvy, abychom Vám mohli poskytovat naše produkty a služby. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání všech závazků plynoucích čí souvisejících se smlouvou, uchováváme Vaše osobní údaje nezbytně nutnou dobu, a to po dobu až 10 let, která je vyžadována příslušnými právními předpisy.

Doba uchovávání osobních údajů vyplývá zejména ze zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pokud jste s PRAGOLAB uzavřeli smlouvu, zpracováváme Vaše osobní údaje pro marketingové účely nebo účely zasílání pozvánek, po dobu trvání smluvního vztahu s PRAGOLAB a následně po dobu dalších 5 let. Pokud jste smlouvu s PRAGOLAB neuzavřely a nejste ani v předsmluvních vztazích s PRAGOLAB a udělili jste nám jen souhlas ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely nebo účely zasílání pozvánek, trvá tento souhlas po dobu 5 let od jeho udělení nebo do doby, než souhlas odvoláte. Pokud s PRAGOLAB uzavřete smlouvu nebo další smlouvu, počítá se výše uvedená doba zpracování osobních údajů v souladu výše uvedenými pravidly podle poslední uzavřené smlouvy.

6. Odkud osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme:

 • přímo od Vás při uzavření a v průběhu trvání smlouvy a při plnění smlouvy,
 • přímo od Vás vyplněním kontaktního formuláře,
 • přímo od Vás vyplněním a poskytnutím reference,
 • přímo od Vás vyplněním servisní žádanky,
 • přímo od Vás zasláním přihlášky na seminář, školení, kurz nebo sympozium,
 • přímo od Vás na semináři,
 • přímo od Vás při návštěvě našeho obchodníka,
 • prostřednictvím cookies návštěvou na naší webové stránce,
 • od jiných osob, kterým jste na to dali souhlas.

7. Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nebo účely zasílání pozvánek na semináře, školení, kurzy a sympozia?

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu nebo účelu zasílání pozvánky je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že ho můžete kdykoliv odvolat. Nechcete už dostávat žádné nabídky produktů a služeb PRAGOLAB nebo pozvánky na semináře, školení, kurzy a sympozia? Je nám to líto, ale Vaše rozhodnutí plně respektujeme.

Co by mělo odvolání souhlasu obsahovat?

 • Kdo odvolání podává. Uveďte prosím Vaše jméno, příjmení a email
 • Uveďte výslovně, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje pro marketingové účely nebo účel zasílání pozvánek. Souhlas můžete odvolat obecně (bude se vztahovat na všechny činnosti, na které jste dali souhlas), případně specifikujte, na jaké činnosti se odvolání vztahuje
 • Odvolání adresujte společnosti PRAGOLAB

8. Používáme automatizované zpracování Vašich osobních údajů?

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci poskytování našich služeb nepoužíváme tzv. profilování, čili automatizované zpracování.

9. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů lze uplatnit tato práva:

Informace o zpracovávání Vašich osobních údajů

Obsahem informací jsou zejména totožnost a kontaktní údaje provozovatele, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předávání osobních údajů do třetích zemí, doba uchovávání osobních údajů, oprávnění provozovatelé, výpočet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na přístup k informacím o účelech zpracovávání, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech, o právě podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracováváme Vaše zastaralé, či nepřesné osobní údaje? Změnil jste například email? Informujte nás prosím a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá taková žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, zda jsou splněny podmínky, protože například PRAGOLAB osobní údaje ponechat.

Právo na omezení zpracování

Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo osobní údaje zablokovaly.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému provozovateli, jiné společnosti, předáváme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné ani jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

Právo namítat automatizované individuální rozhodování

Pokud by jste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracovávání osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení, či odstranění vzniklého nevyhovujícího stavu.

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.

Právo podat podnět nebo stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vašim podnětem, či stížností ve věci zpracovávání osobních údajů na kontrolní orgán, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, České republika, tel. č .: +420 234 665 800, webové stránky         https://www.uoou.cz/ .

Na uplatnění svých práv můžete použít i Žádost na uplatnění práv dotčených osob, kterou jsme pro tento účel pro Vás vytvořili a stáhnout ji můžete ZDE.

10. Kde můžete práva uplatnit a je jejich uplatnění zpoplatněno?

Jednotlivé práva můžete uplatnit u PRAGOLAB, a to e-mailem na adresu pragolab@pragolab.cz nebo písemně na korespondenční adresu Nad Krocínkou 55/285, 190 00 Praha 9 - Prosek.

Všechny oznámení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Za jak dlouho můžete očekávat odpověď od PRAGOLAB?

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a vzhledem ke složitosti a počtu žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení lhůty včetně uvedení důvodu Vás budeme informovat.

11. Kdo může mít přístup k Vašim údajům?

K osobním údajům má přístup provozovatel, jeho zaměstnanci, odpovědná osoba a mohou mít také smluvní zprostředkovatelé, a to především poskytovatelé IT služeb a vedení účetnictví.

Například může jít o externí společnosti spravující naše systémy, či jiné služby zajišťující řádný chod společnosti a zpracovávání osobních údajů. S uvedenými zprostředkovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracovávání osobních údajů a také jsou vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů, včetně dodržování mlčenlivosti tak, aby byl dodržen co nejvyšší standard právní ochrany odpovídající požadavkům platných právních předpisů v České republice.

Dodavatelé

Výkonem některých činností, které mají za cíl správu Vaší smlouvy či poskytování služeb v této souvislosti jsme pověřili externí dodavatele, s kterými máme uzavřené korektní smlouvy o zpracování osobních údajů, přičemž při jejich výběru dbáme na to, aby splňovaly řádně opatření ochranu a zabezpečení Vašich osobních údajů.

Dodavateli se pro tyto účely rozumí zejména: poskytovatelé IT služeb a vedení účetnictví.

12. Přehled vybraných právních předpisů upravujících problematiku osobních údajů

Evropský rámec:

 • Listina základních práv EVROPSKÉ UNIE
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR)

Národní legislativa:

 • Ústava České republiky

13. Kde nás můžete kontaktovat?

Pokud máte k této informační povinnosti jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, a to emailem na adresu pragolab@pragolab.cz nebo písemně na korespondenční adresu Nad Krocínkou 55/285 , 190 00 Praha 9 - Prosek.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován. Stav ke dni 24.11.2021.